Cvičenia na výber modelu načrtli neistú tématiku hľadania vhodného modelu. Štruktúra Lineárneho modelu nám ponúka variabilitu ako modelovať. Pri robustnej verzii sme využili medián, kvantil a podobne.

Naviažme na posledné cvičenie, kde sme spomínali Veľa a málo regresorov. Vtedy keď regresorov je toľko, že si každý môžeme poriadne prezrieť,sme trénovali posledných 9 cvičení. V prípade veľa regresorov sa situácia mení, nemôžeme si prezrieť regresory, ale môžeme využiť “triky” rôzne miery na redukciu.

Redukovať počet regresorov môžete rôzne. Ešte pred tým než sa pustíte do popisovania odozvy lineárnym modelom si vezmete prediktory a urobíte ortogonálnu transformáciu. Proces sa nazýva anaýza hlavných komponentov (PCA) je to jeden z využívaných a najelegantnejších postupov na redukciu regresorov a zároveň získate nové regresory, ktoré majú dobré vlastnosti.

Regresné modely obsahujúce penáltu (cenu) za počet prediktorov sú tiež veľmi účinné a aj keď by ste ich nepoužili, tak vám vedia dobre poradiť alebo prezradiť budúcu štruktúru lineárneho modelu.

Analýza hlavných komponentov (budúcich prediktorov)

Metóda sa hojne využíva v rôznych odvetviach štatistiky, nie len pre lineárnou regresiou a má aj niekoľko verzií. Na dátach hitters z knižnice ISLR si ukážeme redukciu parametrov na základe hlavných komponentov. Ako prvé načítajte dáta a využite doterajšie znalosti na ich obhliadku.

##   AtBat      Hits     HmRun      Runs    
## Min.  : 16.0  Min.  : 1  Min.  : 0.00  Min.  : 0.00 
## 1st Qu.:255.2  1st Qu.: 64  1st Qu.: 4.00  1st Qu.: 30.25 
## Median :379.5  Median : 96  Median : 8.00  Median : 48.00 
## Mean  :380.9  Mean  :101  Mean  :10.77  Mean  : 50.91 
## 3rd Qu.:512.0  3rd Qu.:137  3rd Qu.:16.00  3rd Qu.: 69.00 
## Max.  :687.0  Max.  :238  Max.  :40.00  Max.  :130.00 
##                                
##    RBI       Walks      Years      CAtBat    
## Min.  : 0.00  Min.  : 0.00  Min.  : 1.000  Min.  :  19.0 
## 1st Qu.: 28.00  1st Qu.: 22.00  1st Qu.: 4.000  1st Qu.: 816.8 
## Median : 44.00  Median : 35.00  Median : 6.000  Median : 1928.0 
## Mean  : 48.03  Mean  : 38.74  Mean  : 7.444  Mean  : 2648.7 
## 3rd Qu.: 64.75  3rd Qu.: 53.00  3rd Qu.:11.000  3rd Qu.: 3924.2 
## Max.  :121.00  Max.  :105.00  Max.  :24.000  Max.  :14053.0 
##                                   
##   CHits      CHmRun      CRuns       CRBI    
## Min.  :  4.0  Min.  : 0.00  Min.  :  1.0  Min.  :  0.00 
## 1st Qu.: 209.0  1st Qu.: 14.00  1st Qu.: 100.2  1st Qu.: 88.75 
## Median : 508.0  Median : 37.50  Median : 247.0  Median : 220.50 
## Mean  : 717.6  Mean  : 69.49  Mean  : 358.8  Mean  : 330.12 
## 3rd Qu.:1059.2  3rd Qu.: 90.00  3rd Qu.: 526.2  3rd Qu.: 426.25 
## Max.  :4256.0  Max.  :548.00  Max.  :2165.0  Max.  :1659.00 
##                                   
##   CWalks    League Division  PutOuts     Assists   
## Min.  :  0.00  A:175  E:157  Min.  :  0.0  Min.  : 0.0 
## 1st Qu.: 67.25  N:147  W:165  1st Qu.: 109.2  1st Qu.: 7.0 
## Median : 170.50          Median : 212.0  Median : 39.5 
## Mean  : 260.24          Mean  : 288.9  Mean  :106.9 
## 3rd Qu.: 339.25          3rd Qu.: 325.0  3rd Qu.:166.0 
## Max.  :1566.00          Max.  :1378.0  Max.  :492.0 
##                                   
##   Errors     Salary    NewLeague
## Min.  : 0.00  Min.  : 67.5  A:176  
## 1st Qu.: 3.00  1st Qu.: 190.0  N:146  
## Median : 6.00  Median : 425.0      
## Mean  : 8.04  Mean  : 535.9      
## 3rd Qu.:11.00  3rd Qu.: 750.0      
## Max.  :32.00  Max.  :2460.0      
##         NA's  :59

Použitie PCA má aj svoje nevýhody, vyžaduje plnú maticu bez NA a regresory môžu byť len v podobe scale. Na druhú stranu, faktorové regresory, ktoré poprípade nezahrniete môžete naspať vrátiť do matice po použití metódy. My vracať nič nebudeme a využijeme len nové špecialne regresory získané metódou.

Náhodne rozdelime riadky matice na trénovacie a testovacie v pomere 3:1 za použitia knižnice dplyr.

set.seed(1112) 
Hitters = Hitters %>% mutate(name = rownames(Hitters)) 
train = Hitters %>% sample_frac(3/4, replace=FALSE) 
test = anti_join(Hitters, train, by="name")
train = train %>% select(-name)
test = test %>% select(-name)

Na začiatok, zoberte trénovacie dáta a fitnite do nich čo najlepší lineárny fit so Salary ako odozvou. Spôsob akým to spravíte, je na vás. Ja som našiel napríklad takýto

## 
## Call:
## lm(formula = Salary ~ AtBat + Hits + Walks + CRuns + CRBI + CWalks + 
##   PutOuts, data = train)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -797.54 -161.92 -21.13 121.79 1207.38 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -6.1377  67.3885 -0.091 0.927526  
## AtBat    -1.7744   0.5702 -3.112 0.002146 ** 
## Hits     6.5407   1.7624  3.711 0.000271 ***
## Walks     5.9301   1.5624  3.796 0.000198 ***
## CRuns     0.6134   0.2464  2.489 0.013669 * 
## CRBI     0.4446   0.1955  2.274 0.024107 * 
## CWalks    -0.6777   0.2606 -2.600 0.010046 * 
## PutOuts    0.3250   0.0769  4.226 3.7e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 287.6 on 189 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5212, Adjusted R-squared: 0.5035 
## F-statistic: 29.39 on 7 and 189 DF, p-value: < 2.2e-16

Pokračujem využítím PCA, ale len na budúce prediktory. Na metódu využite funkciu prcomp(). Pozor, budeme robiť transformáciu a na to je vhodné aby matica prediktorov bola preškálovaná.

## Importance of components:
##              PC1  PC2  PC3   PC4   PC5  PC6   PC7
## Standard deviation   2.6149 2.1043 1.3601 0.94311 0.80350 0.7408 0.48868
## Proportion of Variance 0.4274 0.2767 0.1156 0.05559 0.04035 0.0343 0.01493
## Cumulative Proportion 0.4274 0.7041 0.8197 0.87533 0.91568 0.9500 0.96490
##              PC8   PC9  PC10  PC11  PC12  PC13
## Standard deviation   0.41611 0.34297 0.31447 0.25533 0.24100 0.16440
## Proportion of Variance 0.01082 0.00735 0.00618 0.00407 0.00363 0.00169
## Cumulative Proportion 0.97572 0.98307 0.98925 0.99333 0.99696 0.99865
##              PC14  PC15  PC16
## Standard deviation   0.12408 0.07029 0.03609
## Proportion of Variance 0.00096 0.00031 0.00008
## Cumulative Proportion 0.99961 0.99992 1.00000

Vypíšme si podiel variancií prvých dvoch komponentov pomocou $rot ,aby sme získali ako takú predstavu o nich.

##  AtBat  Hits  HmRun  Runs   RBI  Walks  Years CAtBat  CHits 
##  -0.14  -0.14  -0.17  -0.15  -0.19  -0.18  -0.31  -0.35  -0.35 
## CHmRun  CRuns  CRBI CWalks PutOuts Assists Errors 
##  -0.34  -0.36  -0.36  -0.34  -0.05  0.02  0.04
##  AtBat  Hits  HmRun  Runs   RBI  Walks  Years CAtBat  CHits 
##  0.41  0.40  0.28  0.41  0.36  0.26  -0.22  -0.15  -0.14 
## CHmRun  CRuns  CRBI CWalks PutOuts Assists Errors 
##  -0.08  -0.13  -0.12  -0.15  0.18  0.14  0.16

Na voľbu ideálneho počtu komponentov (regresorov) použime napríklad obrázok.

Od teraz naše nové regresory reprezentujú poctane niečo iné ako tie pôvodné. Priložme odozvu k regresorom a znazornime si pairs graf.