V predchádzajúcich cvičeniach sme si vyskúšali podľa “oka” odhadnúť vplyv prediktorov na odozvu a následne zostaviť model na vysvetľovanie (popisovanie) zaujímavého javu. Okrem tohto sa regresné modely zostavujú hlavne za účelom predikcie. Voľne môžeme deliť zostavovanie na:

Ak zostavíme model na popisovanie, tak nebude dobrý na predikovanie a naopak. Prečo? Popisný model výborne sadne na trénovacie dáta, naopak model výlučne na predikciu je zostavovaný na nové dáta a je zpravidla aj jednoduchší (znižuje to pravdepodobnosť vychýlenia predpovede).

Teraz si ukážeme ako fungujú predikcie a ako veľmi im môžeme dôverovať. Nech \(x_0\) sú nové hodnoty parametrov a my chceme predikovať \(y_0\), čomu sa rovná \(\hat y_0\)?

Aký interval spoľahlivosti má budúca hodnota a budúca priemerná hodnota \(\hat y_0\)?


Predikovanie

Pokračujme s datasetom teengamb, naprv fitnite do dát plný regresný model z gamble ako odozvou. Využite odhady parametrov modelu a maticové operácie na predikciu gamblingu priemerného muža. Na získanie priemerného muža použite informáciu z dát. Dostanete:

##    [,1]
## [1,] 29.775

Teraz na rovnakú predpoveď použite funkciu predict() a nechajte si vypísať aj intervaly spoľahlivosti pre budúcu hodnotu a budúcu priemernu hodnotu.

##   fit    lwr   upr
## 1 29.775 -16.82649 76.37649
##   fit   lwr   upr
## 1 29.775 21.12132 38.42868

Predikovanie extrému

Zopakujte úlohu vyššie, ale pre maximalne hodnoty, teda “extrémneho muža” a porovnajte konfidenčné intervaly pre budúcu priemernú hodnotu. Ktorý je širší, a vysvetlite prečo?

##    fit   lwr  upr
## 1 71.30794 17.06588 125.55
##    fit   lwr   upr
## 1 71.30794 42.23237 100.3835

Kauzalita a testovanie

Pokračujme v práci s dátami teengamb. Našou úlohou bude overiť hypozézu (zaujímavú otázku) “O rozdielu pohlaví pri gamblovaní”. Táto veľmi jednoduchá otázka nie je taká jednoznačná, ako sa zdá. Na začiatok fitnite regresny model s gamble ako odozvou a income a sex ako prediktormmi. Dá sa hypotéza overiť z výstupu summary()?

## 
## Call:
## lm(formula = gamble ~ sex + income, data = teengamb)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -49.757 -11.649  0.844  8.659 100.243 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  4.041   6.394  0.632 0.53070  
## sex     -21.634   6.809 -3.177 0.00272 ** 
## income     5.172   0.951  5.438 2.24e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 22.75 on 44 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5014, Adjusted R-squared: 0.4787 
## F-statistic: 22.12 on 2 and 44 DF, p-value: 2.243e-07

Takéto testovanie niekedy (väčšinou) nie je postačujúce, lebo neporovnávame jednotlivcov s rovnakými vlastnosťami, ale rôznych. Napríklad, ako ste si určite všimli,na obrázku medzi mužmi a ženami je veľký nepomer. Muži majú väčšiu varianciu pri vyšších prijmoch a podobne.

Matching

Použite fungkciu GenMatch z knižniceMatching na vyhľadanie podobných párov v pohlaví. Koľko zhodných párov nám našlo a koľko pripadov nám to vynechalo?

##    [,1] [,2]
## [1,]  1  34
## [2,]  2  22
## [3,]  3  41
## [4,]  4  32
## [5,]  5  34
## [6,]  6  23
## [7,]  7  27
## [8,]  8  25
## [9,]  9  41
## [10,]  11  43
## [11,]  14  41
## [12,]  15  43
## [13,]  16  46
## [14,]  18  24

Teraz nakreslite obrázok, kde budú len tieto páry. Je vidieť rozdiel?

Spočítajte rozdiel v gamblovaní medzi týmito pármi a otestujte ho za pomoci t.test(). Je rozdiel signifikantný? Aký je rozdiel medzi týmto testom a tým z modelu?

## 
## One Sample t-test
## 
## data: pdiff
## t = -1.8032, df = 13, p-value = 0.09457
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -42.305149  3.812292
## sample estimates:
## mean of x 
## -19.24643

Nakoniec sformulujte záver zo všetkých vaších výstupov.


Samostatná práca

Už ste si určite všimli, že nie vždy budete pracovať s netransformovanými dátami. Fitnite model s transformovanou odozvou sqrt(gamble) a znova predikujte na základe transformovaného modelu gambling priemerneho muža.

Na rovnakom modeli predikujte ženu s hodnotami status=20,income=1,verbal=10 zaroveň okomentujte dôveryhodnosť takejto predikcie.