Vždy sa budete stretávať s ľudmi “rozumejúcimi” štatistike, práve títo poznajú akurát pojmy signifikancia a p-hodnota, ale vo veľkej väčšine nevedia, čo to naozaj znamená. Žiaľ, oblasť štatistiky zvaná Inferencia neponúka tak jasné odpovede, ako si to samozvaný odborníci predstavujú. Presne kvôli tomuto laická verejnosť štatistikom skôr nedôveruje alebo sa na nich pozerá cez prsty.

V prvom rade si treba uvedomiť, že základný pilier inferencie tvoria veľmi silné predpoklady. V cvičeniach na vizualizáciu a odhady ste sa sami svojím okom presvedčili, aké náročné je vyhovieť predpokladu normality už pri jednoduchom gausovskom regresnom modeli. Teraz si predstavte model obsahujúci 20 parametrov pri rovnakých predpokladoch. Vyhodením jedného parametra môžete, ale aj nemusíte narušiť celkový význam parametrov modelu. Preto nesignifikantný odhad parametra nie vždy znamená “vyhoď ma”!

Aký konfidenčný interval má \(\hat\beta\)?

Teraz o niečo náročnejšia otázka. Môžem urobiť test normality reziduálov a potom na základe toho testovať odhad parametra?

Konfidenčný interval odhadu parametra

Vráťme sa k datasetu mpg, spočítajte “okom” na základe výstupu z lm() konfidenčný interval odhadu parametra displ.

## 
## Call:
## lm(formula = hwy ~ displ, data = mpg)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -7.1039 -2.1646 -0.2242 2.0589 15.0105 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 35.6977   0.7204  49.55  <2e-16 ***
## displ    -3.5306   0.1945 -18.15  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.836 on 232 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5868, Adjusted R-squared: 0.585 
## F-statistic: 329.5 on 1 and 232 DF, p-value: < 2.2e-16

Štatistická signifikancia parametrov regresného modelu

Použime dataset cheddar z konca predošlých cvičení s odozvou taste.

# zavoláme knižnice
library(car)
library(faraway)

# načítame dáta
data(cheddar)

V skratke sformulujte problematiku a “hrubú” obhliadku dát. Inými slovami, postupom prezentovaným v predchádzajúcich cvičeniach treba zodpovedať minimálne nasledujúce otázky:

 1. Čo nás zaujíma a aká je odozva (vysvetľovaná premenná)?
 2. Aké a koľko máme prediktorov (vysvetlujúce premenné)?
 3. V akom sú vzájomnom vzťahu?

##   taste      Acetic      H2S       Lactic   
## Min.  : 0.70  Min.  :4.477  Min.  : 2.996  Min.  :0.860 
## 1st Qu.:13.55  1st Qu.:5.237  1st Qu.: 3.978  1st Qu.:1.250 
## Median :20.95  Median :5.425  Median : 5.329  Median :1.450 
## Mean  :24.53  Mean  :5.498  Mean  : 5.942  Mean  :1.442 
## 3rd Qu.:36.70  3rd Qu.:5.883  3rd Qu.: 7.575  3rd Qu.:1.667 
## Max.  :57.20  Max.  :6.458  Max.  :10.199  Max.  :2.010

Môžeme si pomôcť aj korelačnou maticou.

cor(cheddar)
##      taste  Acetic    H2S  Lactic
## taste 1.0000000 0.5495393 0.7557523 0.7042362
## Acetic 0.5495393 1.0000000 0.6179559 0.6037826
## H2S  0.7557523 0.6179559 1.0000000 0.6448123
## Lactic 0.7042362 0.6037826 0.6448123 1.0000000

Štatistická významnosť prediktorov modelu

Fitnite do dát plný regresný model a na zákade výstupu z funkcie lm() nájdite nesignifikantné prediktory. Pokúste sa vysvetliť prečo.

## 
## Call:
## lm(formula = taste ~ Acetic + H2S + Lactic, data = cheddar)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -17.390 -6.612 -1.009  4.908 25.449 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -28.8768  19.7354 -1.463 0.15540  
## Acetic    0.3277   4.4598  0.073 0.94198  
## H2S      3.9118   1.2484  3.133 0.00425 **
## Lactic    19.6705   8.6291  2.280 0.03108 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 10.13 on 26 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.6518, Adjusted R-squared: 0.6116 
## F-statistic: 16.22 on 3 and 26 DF, p-value: 3.81e-06

Štatistická významnosť netransformovaných prediktorov modelu

Na začiatku sme sa dočítali, že Acetic and H2S boli zlogaritmované. Fitnite model, kde všetky tri regresory sú v originálnom merítku. Zmenilo sa niečo z hľadiska signifikancie?

## 
## Call:
## lm(formula = taste ~ exp(Acetic) + exp(H2S) + Lactic, data = cheddar)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -16.209 -7.266 -1.651  7.385 26.335 
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
## (Intercept) -1.897e+01 1.127e+01 -1.684  0.1042 
## exp(Acetic) 1.891e-02 1.562e-02  1.210  0.2371 
## exp(H2S)   7.668e-04 4.188e-04  1.831  0.0786 .
## Lactic    2.501e+01 9.062e+00  2.760  0.0105 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 11.19 on 26 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5754, Adjusted R-squared: 0.5264 
## F-statistic: 11.75 on 3 and 26 DF, p-value: 4.746e-05

Môžeme tieto dva modely porovnať na základe F-testu? Vysvetlite. Ktorý z týchto modelov lepšie fituje (popisuje) dáta? Vysvetlite svoje dôvody.

Vraťme sa k prvému modelu s transformovanými prediktormi. Ak stúpne hodnota parametra H2S o 0.01, akú zmenu taste môžeme očakávať? Môžete si pomôcť aj vykreslením obrázka.