Odhadovanie parametrov regresného modelu sa môže zdať ako jednoznačná a jednoduchá úloha. Zdanie budí hlavne “krásne” riešenie metódy najmenších štvorcov zvané aj Normal equations, ktoré je zhodné s riešením metódy maximalnej vierohodnosti. Najprv pripomeňme model \[y=X\beta + \epsilon\] ktorého odhad parametrov je \[\hat\beta = (X'X)^{-1}X'y.\]

Všimnite si, vo výsledku je istá numerická nepríjemnosť a to inverzia matice \(X'X\). Presne kvôli tomuto používa každý štatistický software na odhady regresných parametrov už pri obyčajnom linearnom regresnom modeli rôzne numerické metódy.

Aké rozdelenie pravdepodobnosti má \(\hat\beta\)?


Jednoduchý gausovský regresný model

Vezmime dataset mpg a pre toto cvičenie berme ako odozvu (vysvetlovanú premennú) hwy a prediktor (vysvetľujúcu premennú) displ.

# zavoláme knižnice
library(faraway)
library(car)
library(ggplot2)

# načítame dáta
data(mpg)

Odhad parametrov

Spočítajte pomocou metódy najemnších štvorcov odhady parametrov jednoduchého gausovského regresného modelu \[hwy = a + b.displ+ \epsilon\].

##           estimate
## intercept      35.697651
## engine displacement -3.530589

Odhad variancie

Pomocou rovnakých operácií spočítajte \(\hat\sigma^2\).

##     [,1]
## [1,] 14.58901

Overenie normality

Overte normalitu reziduálov (odhad \(\hat\epsilon\)) pomocou qq plotu a krivky hustoty.

Použitie implementovanej funkcie

Skontrolujte vaše výsledky s funkciou lm(), výstup z funkcie uložte do osobitnej premennej zvanej “objekt” a na tento objekt zavolajte funkciu summary(). Pokúste sa interpretovať výstup.

## 
## Call:
## lm(formula = hwy ~ displ, data = mpg)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -7.1039 -2.1646 -0.2242 2.0589 15.0105 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 35.6977   0.7204  49.55  <2e-16 ***
## displ    -3.5306   0.1945 -18.15  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.836 on 232 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5868, Adjusted R-squared: 0.585 
## F-statistic: 329.5 on 1 and 232 DF, p-value: < 2.2e-16