Prvou veľmi podstatnou súčasťou každého štatistického modelovania je obhliadka dát. Ešte pred tým ako začnete rozmýšlať aký model zostaviť, musíte dáta najprv videť. Často krát je práve počiatočná obhliatka dát a ich vizualizácia podceňovaný krok. V tomto cvičení sa zameriame na niekoľko základných krokov nutných pred analýzov dát (modelovaním). Postupne počas semestra si osvojíte náročnejšie triky preto cvičenie berte ako nutný základ.

library(faraway)
library(car)
library(ggplot2)

My budeme väčsinou pracovať s dátami implemenotovanými priamo z knižnice, prvou takouto knižnicou je bude pre vás faraway. Okrem datasetov obsahuje aj množstvo funkcií. Spolu s ňou budeme vždy volať aj car obsahujúca základné funckie a ggplot2 (grammar and graphics) na vytváranie profesionálnych obrázkov.


Study of teenage gambling in Britain

Na tomto datasete si postupne predstavíme základný postup “ohmatania dát” z knižnice. (neskôr dostanete aj dáta zo Slovenska)

Načítanie a oboznámenie sa s problematikou

# načítame dataset z knižnice
data(teengamb)

# ak nacitavate data z kniznice vzdy mate poruke popis
help(teengamb)
# alebo ?teengamb

# v praxi je zaužívané zálohovanie si raw dát
teen = teengamb
# dalej už budeme používať len teen
 • Čo sa píše v help o datasete?
 • Aké máme regresory?

Poznámka: Presne tento druh informácií a ešte viacej sa bežne dozviete od odborníka na danú problematiku.

Bližší náhľad a popisná štatistika

Ak help neobsahuje niektoré dôležité informácie viete si ich zistiť pomocou príkazov

# koľko má riadkov (dat) a koľko stlpcov (premenných)
dim(teen)
## [1] 47 5
# počiatocne nakuknutie, zobrazí len prvých 6
head(teen)
##  sex status income verbal gamble
## 1  1   51  2.00   8  0.0
## 2  1   28  2.50   8  0.0
## 3  1   37  2.00   6  0.0
## 4  1   28  7.00   4  7.3
## 5  1   65  2.00   8  19.6
## 6  1   61  3.47   6  0.1
# ak má "veľa" regresorov
names(teen)
## [1] "sex"  "status" "income" "verbal" "gamble"
# popisná štatistika
summary(teengamb)
##    sex       status     income      verbal   
## Min.  :0.0000  Min.  :18.00  Min.  : 0.600  Min.  : 1.00 
## 1st Qu.:0.0000  1st Qu.:28.00  1st Qu.: 2.000  1st Qu.: 6.00 
## Median :0.0000  Median :43.00  Median : 3.250  Median : 7.00 
## Mean  :0.4043  Mean  :45.23  Mean  : 4.642  Mean  : 6.66 
## 3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:61.50  3rd Qu.: 6.210  3rd Qu.: 8.00 
## Max.  :1.0000  Max.  :75.00  Max.  :15.000  Max.  :10.00 
##   gamble   
## Min.  : 0.0 
## 1st Qu.: 1.1 
## Median : 6.0 
## Mean  : 19.3 
## 3rd Qu.: 19.4 
## Max.  :156.0
 • Čo nám prezradila popisná štatistika?
 • Obsahujú dáta hrubú chybu (napríklad pri zapisovaní)?
 • Čo je teda naša odozva a čo sú prediktori?

Oprava a Transformácia

Tento krok sa vykonáva iba ak je potrebný. V tomto prípade nie je potrebné nič opravovať (t.j. prepisovať chybné údaje na základe externej informácie), ale je potrebné pretransformovať premennú pohlavie na faktor.

# zemníme formát na faktor
teen[,1]=as.factor(teen[,1]) 

# ako to zmenilo popisnu statistiku?
summary(teen)
## sex    status     income      verbal     gamble   
## 0:28  Min.  :18.00  Min.  : 0.600  Min.  : 1.00  Min.  : 0.0 
## 1:19  1st Qu.:28.00  1st Qu.: 2.000  1st Qu.: 6.00  1st Qu.: 1.1 
##     Median :43.00  Median : 3.250  Median : 7.00  Median : 6.0 
##     Mean  :45.23  Mean  : 4.642  Mean  : 6.66  Mean  : 19.3 
##     3rd Qu.:61.50  3rd Qu.: 6.210  3rd Qu.: 8.00  3rd Qu.: 19.4 
##     Max.  :75.00  Max.  :15.000  Max.  :10.00  Max.  :156.0

Pomocou príkazu str() zistíme akého formátu sú regresory v datasete. O niečo všeobecnejší príkaz je class().

Prvotná vizualizácia

Prostredie R vám ponúka množstvo knižníc zaoberajúcich sa vizualizáciou, my sa zameriame na základné vykreslovanie a popri tom si budeme ukazovať ako vytvárať profesionalnejšie obárzky pomocnou grammar and graphics knižníc. Podstatné je čo nám obrázky hovoria a až druhoradý je vzhľad!

# krížový obázok
pairs(teen)

# odozva vs. prediktor
plot(gamble ~ income, data=teen)